Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení žákova záznamu o čtení: překlad z Constructing Meaning (Nancy N. Boyles)

1. verze překladu

Zajímavé jsou především ukázky žákovských odpovědí podle úrovně.

Kritéria hodnocení

Přidávám svá kritéria. Jsou vypracovány z překladů a na základě zkušeností se zápisky žáků. Upozorňuji, že jsou měněna podle potřeby ročníků a přepracovávána. Jednodušší verzi je možné poskytnout žákům, aby věděli, za co jsou hodnoceni. Z kritérií lze odvodit i slovní hodnocení, např. Pokládáš různé druhy otázek, ale nesnažíš se reagovat na otázky spolužáků. Budu ráda, když se podělíte o zkušenosti.

Vlastní kritéria

Nově: Zjednodušená kritéria (aktualizace 7. 8. 2011)

Kritéria vycházejí z mých kritérií a kritérií příručky Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Žák sleduje, zda textu rozumí a vyjasňuje si:

 • rozpozná, že slovu nebo myšlence nebo pasáži textu neporozuměl
 • pozná, zda vyjasnění potřebuje, nebo může číst dál i bez něho
 • význam neznámého slova vyjasňuje odvozením, rozložením, z kontextu (teprve když toto vyzkouší, ujistí se u spolužáka, u učitelky nebo ve zdroji – slovníku apod.)
 • smysl nesrozumitelné myšlenky vyjasňuje vyslovením domněnek, odhadů (hypotéz) o smyslu
 • domněnky, odhady (hypotézy) prozkoumává a využívá při tom vodítka v textu, svou dosavadní čtenářskou či životní zkušenost

Žák si klade otázky

 • Položí otázku tázací větou nebo se startérem.
 • Umí klást otázky k vyjasňování a ví, k čemu slouží.
 • Umí klást hlubší otázky.
 • Poslouchá otázky ostatních a přijímá je jako stimul k přemýšlení.
 • Rozliší různé druhy otázek.
 • Rozliší otázky zajímavé a důležité pro text.
 • Pokouší se o odpovědi.

Žák určuje důležité informace:

 • najde důležité informace (vzhledem k určitému cíli) – explicitní i implicitní
 • vyhledá informace ve zřetelně členěném textu
 • určí podstatné připomínky
 • vysvětlí důvod svého výběru
 • rozhoduje se, zda jsou informace důvěryhodné a zda je potřeba je ověřit
 • nalézá informace, které se nacházejí na jednom místě v textu, tak na několika místech nebo ve více zdrojích

Žák předvídá:

 • žák předvídá před čtením i během čtení
 • předvídá děj, styl, náladu, téma, zprávu od autora
 • předvídá z beletrie i odborného textu
 • zdůvodňuje a ověřuje své předpovědi svými zkušenostmi i doklady v textu
 • obměňuje své předpovědi na základě vývoje příběhu

Žák usuzuje (vyvozuje závěry):

 • Z textu vyvodí závěr, který tam přímo není uveden.
 • Závěry se opírají o text a o vlastní zkušenosti.
 • Rozpozná záměr autora.

Žák propojuje informace v textu se svými znalostmi a zkušenostmi:

 • rozpozná, jak to, o čem čte, souvisí s poznatky a zkušenostmi, které již má, případně jim odporuje
 • využívá další strategie k vyvozování závěrů pro text

Žák si představuje:

 • Vytváří představy s využitím všech smyslů žánrech, knihách určitého autora; tématech; určitých postupech; ilustracích; adaptacích literárních
 • popisuje detaily.
 • Popisuje, jak se jeho představy mění s vývojem textu.
 • vyjadřuje, co se mu líbí a nelíbí a proč
 • uvádí, co se mu (ne)líbí na žánrech, knihách určitého autora; tématech; určitých postupech; ilustracích; adaptacích literárních děl
 • vyjadřuje, co se mu na textu líbí a proč, a co se mu nelíbí a proč; vyjadřuje se tak i o žánrech, knihách určitého autora; tématech; určitých postupech; ilustracích; adaptacích literárních děl (ty porovnává s předlohou)

Žák shrnuje:

 • odliší důležité (hlavní) sdělení od dílčích informací vzhledem k cíli (účelu) čtení
 • převypráví text vlastními slovy
 • převypráví text v logickém sledu
 • užívá pojmy a termíny vhodné pro daný text (zápletka, problém, rozuzlení)
 • užívá klíčová slova z textu
 • odliší to, co o postavách říká příběh, od (své) interpretace (např. vyplní tabulku postav)
 • při samostatné četbě delšího textu čas od času rekapituluje, co už přečetl, a tím si ověřuje
 • porozumění (vyšší úroveň)

Žák vytváří svou interpretaci textu:

 • Vysvětlí, jak se změnilo jeho myšlení během čtení textu.
 • Objasní, jak mu pomohly jednotlivé strategie.
 • Vystihne hlavní myšlenku příběhu.
 • Vyjádří, jaké poučení si z textu pro sebe odnáší.
 • Rozpozná přiznané autorovy záměry – chtěl nás pobavit, informovat, přesvědčit, instruovat k něčemu.
 • Odhaduje zastřené autorovy záměry a svoje závěry zdůvodňuje.
 • Odhaduje, jak textu budou (mohou) rozumět různí čtenáři (např. pomocí metody poslední slovo patří mně).
 • Hodnotí text.

Print Friendly and PDF

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář